میدکو به بورس لندن می رود – اخبار مالی

میدکو به بورس لندن می رود

284
0
اشتراک گذاری :
بورس لندن

به گزارش اخبار مالی_رضا اشرف سمنانی، مشاور مدیرعامل میدکو در نشست خبری اعلام کرد: میدکو در آستانه ورود به بورس لندن قرار دارد، که این از مهمتریــن اهــداف این شرکت برای ورود بــه بازارهــای بورســی دنیــا اســت.
وی توضیح داد: این شرکت از دو سـال و نیـم پیـش اقدامـات اساسـی را بـرای ورود و ثبـت بـه  بـورس لنـدن آغـاز کـرده؛ و نخسـتین اقـدام آن شـفاف سـازی مالـی و ارایـه  گزارشهــای مالــی بــر اســاس IFRS بــوده کــه انجــام شــده و در حــال  حاضـر در شـرف پذیرفتـه شـدن در ایـن بـورس قـرار دارد.
مشاور مدیرعامل میدکو  تاکید کرد: ورود میدکـو بـه  بــورس فلــزات لنــدن باعــث افزایــش اعتبــار این شرکت در جهــان میشــود.
اشرف سمنانی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام این که امـروز هلدینـگ میدکـو از نظـر تکنولـوژی در ایـران بی رقیـب بـوده و در  بالاتریـن سـطح تکنولـوژی جهـان نیز قـرار دارد افزود: برندسـازی، اسـتفاده بهینه از  ابزارهـای مالـی، دانـش محور شـدن، حرکت با دانـش روز، توسـعه فعالیتها به  خـارج از کشـور در قالب سـرمایه گذاری، مشـارکت و… و در نهایـت به کارگیری  مدلهـای شـاخص جهانـی از جملـه اسـتراتژیهای میدکـو بوده انـد.
به گفته وی فولاد و مـس بالالتریـن پتانسـیل معدنـی را در کشـور دارنـد از همیـن رو  توسـعه فولادسـازی و تکمیـل زنجیـره مـس، بـرای اهـداف توسـعه ای میدکـو  انتخـاب شـد.
وی توضیح داد: اهـداف تولیـد هلدینـگ میدکـور عبـارت اسـت از: رسـیدن بـه  سـطح تولیـد ۲/۴ میلیـون تـن فـوالد، ۸ میلیـون تـن کنسـانتره، ۵٫۷ میلیـون  تـن گندلـه و ۳ میلیـون تـن آهـن اسـفنجی در زنجیـره فـوالد و ۵۰ هـزار تـن  کاتـد و ۱۲ هـزار تـن لولـه مسـی در زنجیـره تولیـد مـس. همچنیـن رسـیدن  بـه سـطح تولیـد ۸۰۰ هـزار تـن کک، یـک میلیـون تـن زغـال، ۴۰۰ هـزار  تــن آهــک و دولومیــت، ۱۴ هــزار تــن فروســیلیس و ۶۸۰ مــگاوات بــرق از   دیگـر اهـداف توسـعهای میدکـو خواهـد بـود.
مشاور مدیرعامل میدکو تصریح کرد: ماموریــت میدکــو ایجــاد ارزش پایــدار و بلندمــدت بــرای ســهامداران،  طراحـی، اجـرا و توسـعه معـادن و صنایـع معدنـی اسـت. شـعار میدکـو نیـز  “توســعه مــا از معــدن آغــاز میشــود.” اســت. همــواره تکنولــوژی رکــن  اساسـی تولیـد بـوده؛ امـا امـروزه واحدهـای فوالدسـازی و فلـزی در کشـور  مـا از نظـر تکنولـوژی عقـب هسـتند. برخـاف سـایر واحدهـای کشـور میدکو  بـرای خـود سـند تکنولـوژی ترسـیم کـرده و در این راسـتا، شـرکت مهندسـی  میدکــو، کار مطالعــه، جــذب و پیــاده ســازی تکنولــوژی را انجــام میدهــد.
وی ادامه داد: هلدینـگ میدکـو در به کارگیـری تکنولوژیهـای روز موفـق عمـل کرده و  همیـن امر موجب شـده اسـت کـه مصرف انـرژی و آب در واحدهـای میدکو در  حداسـتاندارهای جهانـی باشـد. به عنـوان مثـال، میدکـو در فوالدسـازی خود از  تکنولوژیهـای نویـن احیای مسـتقیم اسـتفاده کرده که با شـارژ آهن اسـفنجی داغ حـدود ۳۰ درصـد در مصـرف بـرق صرفه جویی می شـود.
اشرف سمنانی از نمونه هـای به کارگیـری تکنولـوژی روز جهـت کاهـش مصـرف  آب در میدکــو را تولیــد فــولاد بــه روش کــوره بلنــد با روش  CDQ معرفی کرد و توضیح داد: در ایــن روش بــه جــای آب از نیتــروژن بــه عنــوان  خنــک کننــده کک اســتفاده میشــود و عــدم اســتفاده از آب خنک کننــده در  ایــن سیســتم اقدامــی مناســب جهــت کاهــش مصــرف آب اســت.
وی دیگر اقدامات میدکو را نصــب مگامــدول ۲ میلیـون تنـی آهـن اسـفنجی ، تولیـد بـرق از انـرژی حرارتـی زغـال،  تولیـد بیلـت بـا سـطح مقطـع گـرد، تولیـد مـس بـه روش بایولیچینـگ تانـک  بــرای اولیــن بــار در دنیــا، تولیــد لوله هــای مســی جــداره نــازک معرفی کرد.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید