شرکت های بورسی ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه دادند – اخبار مالی

شرکت های بورسی ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه دادند

46
0
اشتراک گذاری :
حجم 86 هزار میلیارد تومانی بازار بدهی کشور

اخبار مالی- از ابتدای سال تاکنون شرکت های بورسی بیش از ۱۳ هزار و ۱۰۷ میلیون ریال افزایش سرمایه را به ثبت رسانده اند که از این میزان بیش از ۹ هزار میلیارد ریال در فروردین و بیش از۳ هزار میلیاردریال در اردیبهشت ثبت شده است.

گفتنی است در اردیبهشت ماه امسال۳ هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۴۰۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در فروردین ماه امسال  نیز ۹ هزار و  ۹۶۸ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان یک هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال از طریق جایزه و ۷هزار و ۹۹۷ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

این در حالی است که از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت، در مدت دو ماه بیش از ۱۳ هزار و ۱۰۷ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۲هزار و ۳۷۹ میلیارد و ۸۵۱ میلیون ریال از طریق جایزه و ۱۰ هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در سال گذشته در مجموع بالغ بر ۱۰۹ هزار و ۲۶۳ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال از طریق جایزه و ۹۱هزار و ۹۸۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید