بورسی ها در بهار ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه دادند – اخبار مالی

بورسی ها در بهار ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه دادند

30
0
اشتراک گذاری :
حجم 86 هزار میلیارد تومانی بازار بدهی کشور

اخبار مالی – در سه ماهه اول سال مالی جاری  ۱۳ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده است.

در آخرین ماه بهار امسال ۴۸۵ میلیارد میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۴۱۵ میلیارد میلیون ریال از طریق جایزه و ۷۰ میلیارد میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در اردیبهشت ماه امسال ۳ هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۴۰۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در نخستین ماه نخستین فصل امسال نیز ۹ هزار و ۹۶۸ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان یک هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال از طریق جایزه و ۷ هزار و ۹۹۷ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

این در حالی است که از ابتدای امسال تا پایان خرداد، در مدت بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۹۲ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد و ۸۵۱ میلیون ریال از طریق جایزه و ۱۱ هزار و ۱۴۲ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

گفتنی است، در سال گذشته در مجموع بالغ بر ۱۰۹ هزار و ۲۶۳ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال از طریق جایزه و ۹۱ هزار و ۹۸۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید