تنها سه شرکت بیمه عضو سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – اخبار مالی

تنها سه شرکت بیمه عضو سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

147
0
اشتراک گذاری :
تنها سه شرکت بیمه عضو سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

اخبار مالی-با بررسی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی ، foia.iran.gov.irکه برابر قانون “انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی راه اندازی شده است ، در بخش بیمه مرکزی سه شرکت بیمه ایران ، دانا و آسیا فعلا فعال بوده و نماینده معرفی کرده اند و علی رغم آنکه نام سایر شرکت های بیمه در این بخش ثبت شده  هنوز امکان درخواست و پرسش از این بیمه ها فعال نشده است.

طبق ماده ۳۰  منشور حقوق شهروندی “حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.”

همچنین بر اساس مفاد قانون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” مردم  حق دارند از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دریافت کنید.”

در بند “چ” آیین نامه اجرایی این قانون آمده است : منظور از مؤسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا می شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می باشند؛ از قبیل شرکت ها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و سازمان های مردم نهاد.

در حقیقت با این تعاریف کلیه شرکت های بیمه مشمول عضویت در این سامانه برای انتشار اطلاعات می باشند ، همانگونه که بسیاری از بانک های خصوصی و دولتی هم اکنون عضو این سامانه شده اند.

حال باید منتظر بود آیا شرکت های بیمه تمایلی به حضور در این سامانه شفافیت دارند یا خیر؟

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید