اخبار مالی

آخرین مطالب

ویدیو

سرنوشت چک های بی محل با قانون جدید + ویدیو

اخبار مالی- طبق قانون جدید چک، اگر حساب شخص صادر کننده چک فاقد اعتبار کافی باشد، کلیه حساب های وی تا زمان تکمیل موجودی مسدود خواهد شد.

سایر اخبار