ضرورت حمایت دولت از شرکت های توانمند داخلی جهت انتقال فن‌آوری های مدرن
گزارش:

ضرورت حمایت دولت از شرکت های توانمند داخلی جهت انتقال فن‌آوری های مدرن

اخبار مالی- صنعت تولید و ساخت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به دلیل دانش خاص، فناوری و وجود منابع انسانی دانش‌آموخته، در ابتدای مسیر توسعه خود در کشور قرار دارد. این صنعت با حمایت و پشتیبانی دولت و مسئولین ذیربط می‌تواند در آینده‌ای بسیار نزدیک نقش ارزنده‌ای در تمام ابعاد اقتصادی و علمی برای کشورمان در منطقه ترسیم نماید.