ایران جز ۲۰ الویت برای سرمایه گذاری چینی ها است
برای احیای راه ابریشم؛

ایران جز ۲۰ الویت برای سرمایه گذاری چینی ها است

اخبار مالی - سفیر اسبق ایران در چین و مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید چینی‌ها برای اجرای طرح یک کمربند- یک راه ۶۵ کشور را در نظر گرفته‌اند که ۲۰ کشور از بین آن‌ها جزو اولویت‌های اصلی هستند و ایران یکی از این ۲۰ کشور اصلی است.