اصلاحات ساختاری پیش نیاز جراحی اقتصادی است
لزوم مشارکت مردم در فعالیت های تامین مالی

اصلاحات ساختاری پیش نیاز جراحی اقتصادی است

اخبار مالی- همزمان با جراحی اقتصادی کاهش هزینه های جاری، حذف دستگاه‌های اداری موازی، استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات، تمرکز زدایی ، اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش وابستگی غذایی به خارج از کشور، او ... باید مورد توجه قرار گیرد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها