افزایش سرمایه ۳۰ درصدی شرکت بورس رای آورد
در مجمع عمومی فوق العاده

افزایش سرمایه ۳۰ درصدی شرکت بورس رای آورد

اخبار مالی-مجمع عمومی فوق العاده بورس تهران روز دوشنبه 10 مرداد 1401، با حضور 53 درصد از سهامداران رسمیت یافت و افزایش سرمایه 30 درصدی این شرکت به تصویب نهایی سهامداران رسید.