ابلاغ سهم عوارض شرکت های بیمه از محل حق بیمه رشته ثالث
از سوی شورای عالی بیمه صورت گرفت:

ابلاغ سهم عوارض شرکت های بیمه از محل حق بیمه رشته ثالث

اخبار مالی- در اجراي بند «الف» تبصره «10» قانون بودجه، سهم قطعي هريك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ پنج هزار ميليارد ريال براساس آمار عملكرد نهايي سال 1400 تعيين و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ خواهد شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها