بازار خودرو در انتظار واردات

بازار خودرو در انتظار واردات

اخبار مالی: قیمت خودرو صفر داخلی روز یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد. قیمت خودرو صفر داخلی در لحظه نگارش این گزارش در بازار ایران به شرح زیر است:
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها