بار تامین مالی تولید بر دوش بانک‌ها

بار تامین مالی تولید بر دوش بانک‌ها

اخبار مالی-یک اقتصاددان گفت: اگر سیستم های مالی دو بال مهم داشته باشند یک بال بازار پول و دیگری بازار سرمایه است که در کشور موازنه درستی بین این دو بال نداریم.