تسهیل ورود سرمایه به بورس با ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش کارگزاری‌ها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد؛

تسهیل ورود سرمایه به بورس با ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش کارگزاری‌ها

اخبار مالی:عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: تغییر در سقف تراکنش کارگزاری‌ها به خرید و فروش راحت کمک خواهد کرد و به این ترتیب تقاضاهای موجود در بازار بورس زودتر به بازار وارد می‌شود.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها