بازار کربن چیست و چگونه عمل می کند؟
گزارش:

بازار کربن چیست و چگونه عمل می کند؟

اخبار مالی- قرارداد های تجارت کربن، فروش اعتبار برای انتشار دی اکسید کربن بین کشورها را به عنوان بخشی از یک توافق بین المللی با هدف کاهش تدریجی انتشار گازهای گلخانه ای مجاز می کند.