ضرورت حمایت از تولید در برنامه های بانک ایران زمین
ریاست هیئت مدیره

ضرورت حمایت از تولید در برنامه های بانک ایران زمین

اخبار مالی-ریاست هیئت مدیره بانک ایران زمین، در جلسه شورای مدیران با بیان اهمیت حمایت بانکها از حوزه تولید اظهار داشت: کشور در شرایط کنونی نیازمند همکاری و هماهنگی در تمامی بخش ها برای حمایت از تولید داخلی است. در همین راستا بانکها به عنوان گردانندگان اصلی چرخ های اقتصاد باید در رأس این امر قرار گیرند.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها