ضرورت حمایت از تولید در برنامه های بانک ایران زمین
ریاست هیئت مدیره

ضرورت حمایت از تولید در برنامه های بانک ایران زمین

اخبار مالی-ریاست هیئت مدیره بانک ایران زمین، در جلسه شورای مدیران با بیان اهمیت حمایت بانکها از حوزه تولید اظهار داشت: کشور در شرایط کنونی نیازمند همکاری و هماهنگی در تمامی بخش ها برای حمایت از تولید داخلی است. در همین راستا بانکها به عنوان گردانندگان اصلی چرخ های اقتصاد باید در رأس این امر قرار گیرند.