تعداد مخاطبین بانک ایران زمین، در مدار رشد

تعداد مخاطبین بانک ایران زمین، در مدار رشد

اخبار مالی:مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با اشاره به حرکت رو به رشد مخاطبین و مشتریان بانک ایران زمین گفت: در عصر دیجیتال تعریف مشتری و مخاطب دچار تغییر شده است و مدیریت تجربه مشتری به یک استراتژی حائز اهمیت تبدیل شده است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها