اعتماد به نیروهای جوان، اولویت بانک ایران زمین درحوزه منابع انسانی است
مدیر امور توسعه سرمایه انسانی:

اعتماد به نیروهای جوان، اولویت بانک ایران زمین درحوزه منابع انسانی است

اخبار مالی: به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای سرمایه انسانی، دانش افزایی کارشناسان، اولین گردهمایی سراسری سه روزه کارشناسان سرمایه انسانی مناطق با حضور مدیر امور توسعه سرمایه انسانی، مدیریت امور شعب استان ها، روسای ادارات و کارشناسان تحت نظارت و نمایندگان مناطق بانک ایران زمین برگزار شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها