عملکرد درخشان بانک سینا در کفایت سرمایه

عملکرد درخشان بانک سینا در کفایت سرمایه

اخبار مالی- ایمانی مدیرعامل بانک سینا در سفر به اهواز و بازدید از شعب این شهر، عملکرد شعب را به لحاظ توازن منابع و مصارف، اعتبارات و تسهیلات، مطالبات غیر جاری و سایر آمارهای مربوطه مورد بررسی قرار داد و از عملکرد درخشان بانک به ویژه در خصوص کفایت سرمایه و سرمایه گذاری در بخش های سودآفرین ابراز رضایت کرد.