ارائه خدمات بانکی متنوع و تقویت‌بخش واقعی اقتصاد اولویت بانک صادرات است

ارائه خدمات بانکی متنوع و تقویت‌بخش واقعی اقتصاد اولویت بانک صادرات است

اخبار مالی: اولویت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت بهداشت اعتباری و بهره‌بردن از توانمندی‌های بانک دنبال می‌شود.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها