تقویت و گسترش طرح تأمین مالی زنجیره تولید در سال جاری
در نشست مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صمت و مدیران بانک ها:

تقویت و گسترش طرح تأمین مالی زنجیره تولید در سال جاری

اخبار مالی- هر نوع تشویقی که در راستای رونق تولید باشد و بتواند اشتغال افرینی پایدار ایجاد کند در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در این باره نیز از تمام ظرفیت های بانکی استفاده خواهیم کرد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها