زیان بانک مرکزی از محل «حساب اندوخته عام» تامین می‌شود

زیان بانک مرکزی از محل «حساب اندوخته عام» تامین می‌شود

در جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (پ) ماده ۵۶ و ماده ۶۷ این طرح به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس بند (پ) ماده ۵۶ اگر بانک مرکزی در نتیجه