چک الکترونیکی رونمایی شد
با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزرای صمت واقتصاد؛

چک الکترونیکی رونمایی شد

اخبار مالی: چک الکترونیک دیروز با حضور وزرای اقتصاد، صنعت ومعدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها