بانک ملی ایران موتور محرکه نظام بانکی در بانکداری دیجیتال است
معاون وزیر اقتصاد:

بانک ملی ایران موتور محرکه نظام بانکی در بانکداری دیجیتال است

اخبار مالی: معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بانکداری دیجیتال و دیجیتالی شدن بانک ها جزو سیاست های جدی وزارت اقتصاد است، گفت: بانک ملی ایران از بزرگترین بانک های کشور است و حرکت این بانک کمک می کند تا تمام شبکه بانکی به سمت و سوی بانکداری دیجیتال حرکت کنند.