پرداخت بیش از ۵۶ هزار فقره وام ازدواج توسط بانک ملی ایران
طی چهارماه انجام شد

پرداخت بیش از ۵۶ هزار فقره وام ازدواج توسط بانک ملی ایران

اخبار مالی: ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به جوانان از مهم ترین سیاست‌های اعتباری بانک ملی ایران محسوب می شود. براین اساس طی چهار ماه نخست امسال بیش از 56 هزار جوان ایرانی، زندگی مشترک خود را با تسهیلات بانک ملی ایران آغاز کرده اند.