پرداخت ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی توسط بانک ملی
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت:

پرداخت ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی توسط بانک ملی

اخبار مالی- بانک ملی ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود طی سال های گذشته، با توزیع عادلانه تسهیلات گام های مهمی به منظور توسعه طرح های خود اشتغالی فراگیر ملی و زمینه سازی برای توسعه مناطق کشور برداشته است.