بانک گردشگری به صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط تسهیلات می دهد

بانک گردشگری به صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط تسهیلات می دهد

اخبار مالی: بانــک گردشگری بــا هــدف کمک بــه صاحبان کســب و کار کوچک و متوسط که نسبت به نصب پایانه‌های فروش(POS) یا دستگاه متصل بــه حساب بانک گردشگری اقـدام کرده‌اند، بسته خدمات و مشوق‌ها از جمله پرداخت تا 10 میلیارد ریال تسهیلات درنظر گرفته است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها