ارائه تسهیلات به کارکنان سازمان‌ها در قالب طرح “زی کارت” بانک گردشگری
با نرخ سود صفر درصد؛

ارائه تسهیلات به کارکنان سازمان‌ها در قالب طرح “زی کارت” بانک گردشگری

اخبار مالی: بانک گردشگری به منظور ارائه خدمات ویژه به کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها و تسهیل شرایط خرید اقلام و مایحتاج ضروری آنان، اقدام به طراحی “زی کارت”، کارت تسهیلات بدون سود کرده است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها