صورت های مالی بانک گردشگری تصویب شد
برای سال منتهی به پایان اسفند 1400

صورت های مالی بانک گردشگری تصویب شد

اخبار مالی: در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری، صورت های مالی این بانک برای سال منتهی به 29 اسفند 1400 به تصویب اکثریت سهامداران رسید.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها