سرمایه گذاری و مسئولیت اجتماعی در صنعت بیمه
بهروز اسد نژاد

سرمایه گذاری و مسئولیت اجتماعی در صنعت بیمه

اخبار مالی-شرکت های بیمه با توجه به این که ماموریتشان کاهش ریسک و افزایش ایمنی در جامعه است مناسب تر است که ماموریت های سرمایه گذاری خود را در حوزه هایی تعریف کنند که منجر به افزایش ایمنی و بهداشت و سلامت و کاهش ریسک و هزینه برای جامعه می شود.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها