جبران توقف ۱۰ ساله  صدور مجوز کارگزای ها در ۳ ماه

جبران توقف ۱۰ ساله صدور مجوز کارگزای ها در ۳ ماه

اخبار مالی- تغییر مشهود سرعت صدور مجوز و موافقت اصولی تاسیس نهادهای مالی در دوره جدید مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از مصوبه پیشین سازمان با موضوع رفع موانع و تسهیل صدور مجوز ها دیده می‌شود.