فروش ۱۷۴  دستگاه لاماری در بورس کالا

فروش ۱۷۴ دستگاه لاماری در بورس کالا

اخبار مالی: روز چهارشنبه 09/09/1401 عرضه لاماری ایما در سه نوبت انجام شد که در هر سه نوبت با استقبال خریداران روبه رو شد و در پایان 174 دستگاه لاماری ایما فروخته شد.