ارائه نسل سوم صنعت آموزش در ایران
به همت موسسه آموزش عالی بیان برتر اجرا می شود:

ارائه نسل سوم صنعت آموزش در ایران

اخبار مالی-موسسه آموزش عالی بیان برتر با تکیه بر ظرفیت‌های دانش بنیانی و ارائه نسل جدیدی در آموزش و یادگیری، توانست در سال 2022 جزء 100 رهبر تحولگرای دنیا قرار گیرد.