ارتقاء توانگری مالی بیمه حافظ از سطح پنج به یک در سه سال تلاش
مدیرعامل شرکت بیمه حافظ خبر داد؛

ارتقاء توانگری مالی بیمه حافظ از سطح پنج به یک در سه سال تلاش

اخبار مالی:مدیرعامل شرکت بیمه حافظ از ارتقاء توانگری مالی این شرکت از سطح پنج به یک تنها در مدت زمان 3 سال خبر داد و گفت: تاکنون هیچ شرکت بیمه ای در سطح پنج نتوانسته است در مدت زمان کوتاهی به سطح یک دست پیدا کند.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها