رشد خسارت پرداختی در صنعت بیمه

رشد خسارت پرداختی در صنعت بیمه

اخبار مالی-میزان خسارت پرداختی در صنعت بیمه به ۱۰ ماهه نخست سال جاری به حدود 47.2 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۱۸ هزار و هفتصد میلیارد تومان آن مربوط به پنج ماه اول سال جاری است.