منع همکاری با اپلیکیشن سکه
بیمه مرکزی اعلام کرد:

منع همکاری با اپلیکیشن سکه

اخبار مالی- مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی طی نامه ای فعالیت بیمه ای اپلیکیشن سکه را غیر مجاز اعلام کرد.