ریل گذاری بیمه ملت بر شفافیت
مدیرعامل تاکید کرد:

ریل گذاری بیمه ملت بر شفافیت

اخبار مالی: مدیرعامل بیمه ملت در مراسم معارفه سرپرست مدیریت حسابرسی، کنترل داخلی و تطبیق مقررات گفت: نقش حسابرسی در سلامت و پویایی نظام مالی، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بنای ما در بیمه ملت بر شفافیت باشد و ریل‌گذاری جدید شرکت بر همین امر استوار خواهد شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها