شالوده اصلی ارائه خدمات در بازار سرمایه منابع انسانی است

شالوده اصلی ارائه خدمات در بازار سرمایه منابع انسانی است

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: شالوده اصلی ارائه خدمت در بازار سرمایه مبتنی بر سهمیه انسانی است و جنس فعالیت در بازار سرمایه که نیازمند قضاوت، تحلیل و تصمیم گیری است به تصمیمات نیروی انسانی براساس عوامل محیطی استوار است. محسنی خاطرنشان کرد: در بازار سرمایه و همینطور در نهادهای مالی، ارکان و سازمان بورس