اعمال محدودیت های بانکی برای افراد بدون شغل و یا غیر فعال اقتصادی
از سوی داره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام گرفت:

اعمال محدودیت های بانکی برای افراد بدون شغل و یا غیر فعال اقتصادی

اخبار مالی- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از عدم ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها