انتقاد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی از موانع تولید در کشور
در پی انتشار اخباری مبنی بر جذب سرمایه گذاران ایرانی توسط امارات صورت گرفت:

انتقاد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی از موانع تولید در کشور

اخبار مالی- در پی انتشار اخباری مبنی بر جذب سرمایه گذاران ایرانی توسط امارات، سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی از موانع تولید در کشور و انفعال در این حوزه انتقاد کرد.