نامه دیوان محاسبات به رئیس کل بانک مرکزی
یادآوری تکالیف احصا شده در بودجه 1401

نامه دیوان محاسبات به رئیس کل بانک مرکزی

اخبار مالی- دیوان محاسبات کشور مهمترین تکالیف احصاء شده بانک مرکزی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را به رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها