بانک ها چگونه سبز می شوند؟
در مسیر اقتصاد پایدار

بانک ها چگونه سبز می شوند؟

اخبار مالی- صنعت مالی لازم است که با سبز شدن، ردپای کربن خود را کاهش دهد. برای صنعت بانکی، سبز شدن به معنای داشتن راه حل های پایدار و کاهش استفاده از محصولات فیزیکی است.