ریسک سرمایه گذاری در فناوری های اقلیمی / وداع با زنجیره تولید ارزش سنتی

ریسک سرمایه گذاری در فناوری های اقلیمی / وداع با زنجیره تولید ارزش سنتی

اخبار مالی- توسعه و استقرار فناوری‌های اقلیمی جهت تحقق دستور کار رسیدن به معادله خالص صفر جهان یک موضوع حیاتی است. رشد می تواند در انتظار کسب و کارهایی باشد که مایل به نوآوری سریع و همکاری در زنجیره های ارزش در حوزه اقتصاد پایدار هستند