اجرای کامل تر حاکمیت شرکتی در سال آینده
رئیس سازمان بورس تاکید کرد:

اجرای کامل تر حاکمیت شرکتی در سال آینده

اخبار مالی: رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در چهارمین نشست خبری خود به ارائه گزارشی از عملکرد سازمان بورس در سال 1401 پرداخت و به برخی از برنامه ها در سال آتی اشاره کرد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها