عصر جدید سرمایه گذاری پایدار در راه است
جاویدرنجبر فرد شیرازی

عصر جدید سرمایه گذاری پایدار در راه است

اخبار مالی-مسئولیت پذیری در حوزه سرمایه گذاری به سرعت در حال ورود به عرصه سرمایه گذاری پایدار است، فرض بر این است که سرمایه گذاری در بازارها باید به گونه ای صورت پذیرد که نیازهای زمان حال جوامع را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهای خود از محل منابع زیستی تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر برآورده سازد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها