قیمت فعلی سیمان، حاصل سناریویی مهندسی شده است
رئیس اتحادیه مصالح فروشان؛

قیمت فعلی سیمان، حاصل سناریویی مهندسی شده است

اخبار مالی- رئیس اتحادیه مصالح فروشان گفت: تا پایان نیمه دوم سال ۹۹ مدعی بودند که سیمان بر روی دست ما مانده و واقعاً هم این اتفاق صورت گرفته بود حتی تخفیفاتی نیز برای جذب سیمان می دادند، اما یک مرتبه چه اتفاقی افتاد و این سناریو مهندسی‌ شده به بازار تزریق شد و قیمت سیمان نیز افسارگسیخته افزایش پیدا کرد.