افزایش ۳۲۰ درصدی سود آلی شیمی قم
گزارش از شرکت های تابعه«بیدسیم»

افزایش ۳۲۰ درصدی سود آلی شیمی قم

اخبار مالی- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) مورخ 24 بهمن 1400 درمحل سالن جهش تولید شرکت مدیریت صنعت شوینده برگزارگردید.