فاطمی امین فردی از بدنه وزارت صمت است
رئیس خانه معدن ایران؛

فاطمی امین فردی از بدنه وزارت صمت است

اخبار مالی- رئیس خانه معدن ایران: فاطمی امین در بخش های مختلف وزارت صنایع و معادن تجربه اجرایی داشته است پس خارج از سیستم وزارت صمت نیست و از تولید درک بالایی دارد.