فولاد مبارکه در ساخت اولین های صنایع کشور پیشرو است
تحلیلگر ارشد بین المللی مواد معدنی و فولاد؛

فولاد مبارکه در ساخت اولین های صنایع کشور پیشرو است

اخبار مالی- فولاد مبارکه در چند وقت اخیر موفق به پیشبرد تولید تختال برای پروژه انتقال نفت گوره به جاسک، فولاد اکسین و پروژه لوله سازی اهواز برای انتقال نفت و گاز ترش  شده است.