توسعه صنایع کوچک اولویت دولت باشد
با توجه به تاثیر صنایع کوچک در اقتصاد؛

توسعه صنایع کوچک اولویت دولت باشد

اخبار مالی- توجه به صنایع کوچک با در نظر گرفت شرایط اقتصادی می تواند در برون رفت از این شرایط تاثیر گذار باشد.