فروش سیمان در بورس کالا به قیمت واقعی نزدیک شد
در نتیجه فروش بدون قیمت گذاری دستوری؛

فروش سیمان در بورس کالا به قیمت واقعی نزدیک شد

اخبار مالی- 12 نوع محصول سیمانی متفاوت به مبلغی بیش از 850 میلیارد تومان از طریق بورس کالا فروخته شده که مبالغ حاصل از فروش به طور متوسط حدود 12 درصد بیش از قیمت پایه عرضه اعلام شده در بورس کالا بوده که این موضوع حاکی از نزدیک شدن فروش این محصول به قیمت واقعی دارد.